Go to top
ASCONCert
Certifikacija građevnih proizvoda

Područje certifikacije ASCONCert-a su proizvodi u skladu s Potvrdom o akreditaciji:

 

ASCONCert provodi certifikaciju proizvoda u skladu sa sljedećim certifikacijskim shemama:

______________________________________________________________________________

Koristan priručnik “Oznaka CE za građevne proizvode – korak po korak” za proizvođače, ali i ostale zainteresirane.

______________________________________________________________________________

ASCONCert je organizacijska jedinica Ascon instituta d.o.o. za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

Do 1.7.2013. Ascon je bio ovlaštena osoba broj 15/11, ovlaštena od strane Ministarstva za radnje početnog i stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje te za izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje za građevne proizvode – beton, agregat i bitumenske mješavine.

1. srpnja 2013. dogodile su se dvije novosti u području certifikacije građevnih proizvoda:

Republika Hrvatska postala je članica Europske unije
primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća koja ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEC.
Prema odredbi članka 82. Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) (ZGP) ovlaštenja dana temeljem članka 31. i 38. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 86/08 i 25/13) izjednačuju se s rješenjima iz članka 13. i 14. ZGP. Prema tome je ASCON odobreno tijelo (Approved Body) broj 15/11 za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje za neusklađeno* područje (beton).

U usklađenom* području ASCON je prijavljeno tijelo (Notified Body) broj NB 2480 za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje za područje agregata, bitumenskih mješavina i površinskih obrada (registar prijavljenih tijela dostupan je na Nando bazi podataka).

*Usklađeno područje obuhvaća proizvode za koje postoji usklađena tehnička specifikacija i podrazumijeva primjenu Uredbe (EU) 305/2011, a neusklađeno područje se odnosi na sve druge proizvode.

Sljedeći navodi odnose se na područje rada ASCONCert-a – ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava u sustavu 2+ za agregat, bitumenske mješavine i površinske obrade u usklađenom području i za beton u sustavu 2+ u neusklađenom području. Objašnjenja u vezi s ostalim sustavima ocjenjivanja i s postupcima donošenja europske i hrvatske tehničke ocjene navedena su u Uredbi 305/2011 te u Zakonu o građevnim proizvodima.

Postupak certifikacije – ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provodi se u skladu sa ZGP, glava II. za usklađeno područje i glava III. za neusklađeno područje primjenjujući:

1. USKLAĐENO PODRUČJE (agregati, bitumenske mješavine, površinske obrade):

2. NEUSKLAĐENO PODRUČJE (beton):

 • Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/1330/14130/1739/19118/20)
 • Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19 ) (Pravilnik)
 • Hrvatske tehničke specifikacije – neusklađene norme HRN EN 206, HRN 1128
 • Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Stavljanje proizvoda na hrvatsko, odnosno europsko tržište

TRŽIŠTE RH

A) Za postupke započete do 30.6.2013.:

 • Građevni proizvodi s Izjavom o sukladnosti i oznakom u skladu sa ZGP (NN 87/08 i 25/13) smiju biti na raspolaganju na tržištu do 30. lipnja 2015., a rabiti se za građenje do 30. lipnja 2016. godine (članak 81. i 88. ZGP)
 • Postupci za održavanje valjanosti tih dokumenata mogu se provoditi u skladu s propisima na temelju kojih su nastali (članak 81. ZGP)
 • Proizvođač može sastaviti izjavu o svojstvima prema novom ZGP, na temelju potvrde o sukladnosti ili izjave o sukladnosti izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona (članak 83. ZGP). Sadržaj izjave o svojstvima za usklađeno područje definiran je u prilogu III. Uredbe 305/2011, a sadržaj Izjave o svojstvima za neusklađeno područje propisat će ministar pravilnikom iz čl. 55. ZGP (još nije donesen!)
 • Proizvođač može zatražiti izdavanje certifikata kao zamjene za izdanu potvrdu, u usklađenom i neusklađenom području (zahtjev).

B) Za postupke započete od 1.7.2013.:

 • za usklađeno područje obavezna primjena postupaka prema prilogu V. Uredbe 305/2011, izdavanje Izjave o svojstvima i stavljanje CE oznake na proizvod (CE znak). Sadržaj izjave o svojstvima za usklađeno područje definiran je u prilogu III. Uredbe 305/2011
 • za neusklađeno područje obavezna primjena glave III. ZGP, izdavanje Izjave o svojstvima i stavljanje C oznake na proizvod (C znak). Sadržaj Izjave o svojstvima za neusklađeno područje propisat će ministar pravilnikom iz čl. 55. ZGP (još nije donesen!)

TRŽIŠTE EU

 • U usklađenom području proizvod se može stavljati na tržište drugih država članica EU (i tržišta EEA) nakon izdavanja Izjave o svojstvima (u skladu s Uredbom) i stavljanja CE oznake na proizvod
 • U neusklađenom području primjenjuje se Uredba (EZ) 764/2008 (tekst HR, ENGL). Proizvod se može stavljati na tržište drugih država članica EU (i tržišta EEA) nakon izdavanja Izjave o svojstvima (u skladu sa ZGP) i stavljanja C oznake na proizvod (čl. 26., 29. i 30. ZGP). Pri tome mogu postojati određena ograničenja pojedinih država članica o čemu je informacija navedena na Kontaktnoj točki članice (Kontaktna točka MGIPU, Popis kontaktnih točaka država članica)

Postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u ASCONCert-u definiran je u Pravilima za certifikaciju koja služe kao opće obavijesti sudionicima certifikacije o postupku, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje certifikata, te o pravima i obvezama ASCONCert-a i podnositelja prijave.

Za stjecanje certifikata proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik treba poslati ispunjenu Prijavu, na temelju čega započinje postupak certificiranja.