Go to top
ASCONLab
Politika kvalitete laboratorija

Popis metoda ispitivanja

Metoda ispitivanja Vrsta ispitivanja/Svojstvo
Svježi beton
HRN U.M1.032:1981 Mjerenje temperature svježeg betona
HRN EN 12350-1 Uzorkovanje
HRN EN 12350-2 Određivanje konzistencije slijeganjem
HRN EN 12350-6 Određivanje gustoće
HRN EN 12350-7 Određivanje sadržaja pora –Tlačne metode – Metoda manometra
Očvrsli beton
HRN EN 12390-1 Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe
HRN EN 12390-2 Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće
HRN EN 12390-3 Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka
HRN EN 12390-5 Vlačna čvrstoća savijanjem ispitnih uzoraka
HRN EN 12390-6 Vlačna čvrstoća cijepanjem ispitnih uzoraka
HRN EN 12390-7 Određivanje gustoće
HRN EN 12390-8 Određivanje dubine prodiranja vode pod tlakom
HRN CEN/TS 12390-9 Određivanje otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje – Ljuštenje
HRN CEN/TR 15177
SIST 1026, Dodatak 4
Određivanje otpornosti betona na zamrzavanje i odmrzavanje – oštećenje unutarnje strukture
HRN EN ISO 15148,
HRN U.M8.300
Određivanje koeficijenta upijanja vode pri djelomičnom uranjanju (kapilarno upijanje)
Beton u konstrukcijama
HRN EN 12504-1 Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće
HRN EN 12504-2 Određivanje indeksa sklerometra
HRN EN 12504-4 Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
HRN EN 1504-2, tabl. 3 Mjerenje dubine prodiranja impregnacije i hidrofobne impregnacije
HRN EN 1542 Mjerenje čvrstoće prionjivosti pull-off metodom
HRN EN 12190 Određivanje tlačne čvrstoće mortova za popravak
HRN EN 13057 Određivanje otpornosti na kapilarno upijanje
HRN EN 13529 Otpornost na oštar kemijski napad
HRN EN 14630 Određivanje dubine karbonatizacije u očvrsnulom betonu fenoftaleinskom metodom
Mort za ziđe
HRN EN 1015-6 Određivanje gustoće svježeg morta
HRN EN 1015-10 Određivanje čvrstoće pri savijanju i tlačne čvrstoće očvrslog morta
HRN EN 1015-11 Određivanje čvrstoće pri savijanju i tlačne čvrstoće očvrslog morta
HRN EN 1015-12 Određivanje čvrstoće prionljivosti očvrslih vanjskih i unutarnjih žbuka na podloge
Mort za injektiranje natega za prednapinjanje
HRN EN 445 Protočnost, izdavajanje vode, promjena obujma, tlačna čvrstoća
Agregat
HRN EN 932-1 Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće
HRN EN 932-2 Metoda smanjivanja laboratorijskih uzoraka
HRN EN 933-1 Određivanje granulometrijskog sastava metodom sijanja
HRN EN 1097-5 Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućoj sušnici
Kamen
HRN EN 1926 Protočnost, izdavajanje vode, promjena obujma, tlačna čvrstoća
HRN EN 1925 Određivanje koeficijenta kapilarnog upijanja vode
HRN EN 1936 Određivanje gustoće i prostorne mase, ukupne i otvorene poroznosti
HRN EN 12370 Određivanje otpornosti na kristalizaciju soli
HRN EN 12371 Određivanje otpornosti na smrzavanje
HRN EN 13755 Određivanje upijanja pri atmosferskom tlaku
HRN EN 14146 Određivanje dinamičkog modula elastičnosti (mjerenjem rezonantne frekvencije)
Tla
HRS CEN ISO/TS 17892-4 Određivanje granulometrijskog sastava
Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mješavine
HRN EN 13286-2 Određivanje laboratorijske referencijske gustoće i udjela vode – Zbijanje po Proctoru
HRN EN 13286-41 Određivanje tlačne čvrstoće hidrauličkim vezivom vezanih mješavina
HRN EN 13286-42 Određivanje vlačne čvrstoće neizravnim postupkom hidrauličkim vezivom vezanih mješavina
HRN EN 13286-50 Izrada ispitnih uzoraka hidrauličnim vezivom vezanih mješavina zbijanjem Proctorovim zbijačem
TP BF-StB Teil B11.1 Ispitivanje otpornosti na smrzavanje hidrauličkim vezivom vezanih mješavina
HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti nevezanih mješavina metodom kružne ploče
TP BF-StB – Dio B 8.3 Određivanje modula stišljivosti nevezanih mješavina dinamičkom pločom
Asfalti
HRN EN 12697-27 Uzorkovanje
HRN EN 12697-36 Određivanje debljine asfaltnih slojeva u kolniku